Rozwój usług zdrowotnych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W ramach konkursu można składać wnioski dotyczące działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Termin, do którego można składać wnioski – 27 lipiec 2017r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2017r.

Więcej na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.