Wyróżnić ludzi wielkiego serca

Zdjęcie
Do połowy maja można zgłaszać kandydatury do „Nagrody Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy

Zarządy Województwa Śląskiego oraz Opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom zapraszają do składania kandydatur osób i podmiotów, które swoim działaniem dają przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej działalności społecznej i charytatywnej.

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych. 

Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Mogą ją otrzymać: osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty wyznaniowe, jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

Nominacje mogą nadsyłać: organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne – grupy min. 15-osobowe. 

Kandydatów do nagrody można zgłaszać osobiście w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej 2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32 7798701 kk@um.bytom.pl) z tematem „Nagroda Ostoja Pokoju 2017”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja br. na formularzu znajdującym się na stronie internetowej BIP UM w Bytomiu, a także na stronie internetowej www.miechowice.luteranie.pl

Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna) oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową.
Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [122,0kB]
Regulamin przyznawania Nagrody „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy [69,2kB]