Wyróżnić ludzi wielkiego serca

Zdjęcie
Do połowy maja można zgłaszać kandydatury do „Nagrody Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy

Zarządy Województwa Śląskiego oraz Opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom zapraszają do składania kandydatur osób i podmiotów, które swoim działaniem dają przykład całkowitego i bezinteresownego oddania drugiemu człowiekowi w szlachetnej działalności społecznej i charytatywnej.

Nagroda upamiętnia Ewę von Tiele-Winckler – Matkę Ewę i dzieło jej życia „Ostoję Pokoju”. Patronka jest symbolem niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, postaw i zachowań pro publico bono, aktywności na rzecz środowiska lokalnego oraz zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych. 

Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Mogą ją otrzymać: osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty wyznaniowe, jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych.

Nominacje mogą nadsyłać: organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne – grupy min. 15-osobowe. 

Kandydatów do nagrody można zgłaszać osobiście w kancelarii UM w Bytomiu (przy ul. Parkowej 2 pok. 128 – parter lub przy ul. Smolenia 35 pok. 16 – parter), przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35; tel. 32 7798701 kk@um.bytom.pl) z tematem „Nagroda Ostoja Pokoju 2017”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja br. na formularzu znajdującym się na stronie internetowej BIP UM w Bytomiu, a także na stronie internetowej www.miechowice.luteranie.pl

Liczy się data wpływu do kancelarii UM (zgłoszenia osobiste, poczta elektroniczna) oraz data stempla pocztowego dla zgłoszeń wysyłanych tradycyjną drogą pocztową.
Załączniki
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin przyznawania Nagrody „Ostoi Pokoju” imienia Matki Ewy