Zmiany w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku

13 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zmiana ustawy m.in liberalizuje obowiązujące zasady uwzględniania organizacji pożytku publicznego w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie uwzględniał w tym wykazie także organizację pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności, w terminie ustawowym, nastąpiło bez winy organizacji albo z przyczyn od niej niezależnych.

Linki do stron zewnętrznych
Ustawa z podpisem Prezydenta RP
Więcej na ngo.pl