Konkurs Informacja europejska w regionach - 2012

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego „Informacja europejska w regionach - 2012"

Celem zadania publicznego jest upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej i członkostwie Polski w Unii Europejskiej poprzez prowadzenie otwartego punktu informacyjnego dla społeczności regionu.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi jeden milion dziewięćset tysięcy złotych.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, które posiadają z Ministerstwem Spraw Zagranicznych podpisane i pozostające w mocy porozumienie o współpracy dotyczące prowadzenia Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa. Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Informacja europejska w regionach - 2012".

Zadanie należy zrealizować w terminie od 21 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Informacji Europejskiej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: konkurs „Informacja europejska w regionach - 2012" lub złożyć w Dzienniku Podawczym MSZ (wejście główne do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23. Warszawa).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 14 lutego 2012 r. o godz.12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu