Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

Otwarty konkurs ofert Ministerstwa Sprawiedliwości