Elektroniczny generator ofert dla otwartych konkursów ofert

graf. witkac.pl graf. witkac.pl
Zmiany od 1 lipca 2020

Od 1 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wprowadza się elektroniczny generator ofert dla wszystkich otwartych konkursów ofert oraz dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej, tzw. małe granty (oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” - www.witkac.pl).

Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym, tzw. małe granty dokonuje rejestracji profilu w GENERATOR OFERT www.witkac.pl.

Instrukcja dotycząca rejestracji profilu znajduje się na stronie www.witkac.pl.

GENERATOR OFERT jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Warunkiem przystąpienia do konkursu (jak i złożenia oferty w trybie pozakonkursowym, tzw. małego grantu) jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie www.witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu). Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu. Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.