Program współpracy z NGO na 2020 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program na 2020 rok został przyjęty na sesji sejmiku 18 listopada. Wcześniej był on konsultowany z organizacjami i mieszkańcami regionu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Za cel główny niniejszego Programu przyjmuje się zrównoważony rozwój całego województwa śląskiego jako efekt współdziałania samorządowej administracji publicznej oraz sektorów pozarządowego i biznesu społecznie odpowiedzialnego na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Zapisy Programu obowiązują do końca 2020 roku.
Załączniki
Program współpracy z NGO na 2020 rok [PDF 2,9MB]