Projekt na 2022 bez uwag

 fot. arch. UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch. UMWS Radosław Kaźmierczak
Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Termin konsultacji: 15.09.2021 r. – 29.09.2021 r.

Prace nad projektem Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku i trwały do października br.

Do udziału w konsultacjach, które odbywały się od 15 września 2021 r. do 29 września 2021 r., na podstawie uchwały nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zostały zaproszone m. in. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronach: www.slaskie.pl oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Ponadto, projekt dokumentu skonsultowano z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Zainteresowane organizacje mogły przekazać swoje uwagi na formularzu, dostarczając go osobiście do siedziby Urzędu, za pomocą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec tego, treść projektu Programu pozostaje w takiej postaci, jak przedstawiono podczas konsultacji.

Harmonogram prac nad projektem Programu współpracy w 2021 roku:

  1. Czerwiec 2021 r. - opracowanie wstępnego projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku na 2022 rok.
  2. Lipiec 2021 r. – od 6 lipca 2021 r do 16 lipca 2021 r. przekazano projekt Programu do zaopiniowania członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego /w wersji do konsultacji/.
  3. Lipiec 2021 r – od 19 lipca 2021 r. do 6 sierpnia 2021 r. przekazano projekt Programu do konsultacji wewnętrznych w departamentach merytorycznych Urzędu.
  4. Wrzesień 2021 r. – podjęto uchwałę nr 2016/268/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku na 2022 rok oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.
  5. Wrzesień 2021 r. – podjęto uchwałę nr 13/2021 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” w wersji przedstawionej do konsultacji społecznych.
  6. Wrzesień 2021 r. - ogłoszono konsultacje projektu Programu (informacja na stronach: slaskie.pl i BIP Urzędu). Konsultacje społeczne trwały od 15 września 2021 r. do 29 września 2021 r.
  7. Październik 2021 r. - przedłożenie projektu Programu na posiedzenie Zarządu Województwa wraz z projektem uchwały Sejmiku i sprawozdaniem z konsultacji.
  8. Październik/listopad 2021 r. - prace w komisjach Sejmiku nad projektem Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku na 2022 rok.
  9. Listopad 2021 r. - uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku na 2021 rok.
  10. Listopad 2021 r. - opublikowanie Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku na rok 2022.
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2281/282/VI/2021 z dnia 2021-10-21
Program współpracy na rok 2022