Zmiany w programie współpracy z NGO na 2022 rok

 fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak
Konsultacje społeczne zmian potrwają od 7 do 14 stycznia 2022

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/302/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 03.01.2022 r.

Tryb konsultacji społecznych

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

1. Przedmiot konsultacji: projektowane zmiany załącznika do uchwały nr VI/38/9/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 podyktowane zostały uwagami Wojewody Śląskiego co do treści Programu. Treść Programu została skorygowana o następujące elementy:

 1. w Rozdziale 1 zatytułowanym Zasady współpracy w ust. 4 skreśla się pkt 2 oraz pkt 9;
 2. w Rozdziale 3 zatytułowanym Formy współpracy w:
  1. ust. 2 skreśla się słowa: „przede wszystkim”
  2. ust. 3 w pkt 1 skreśla się słowa: „oraz na podstawie ustawy COVID-19;”,
  3. ust. 3 w pkt 2 skreśla się słowa: „także na podstawie ustawy COVID-19;”,
  4. ust. 3 skreśla się pkt 3.
 3. w Rozdziale 4 zatytułowanym Zakres przedmiotowy (obszary działania) w ust. 1 skreśla się słowa: „w szczególności”
 4. w Rozdziale 7 zatytułowanym Sposób realizacji programu w:
  1. ust. 3 skreśla się słowa: „w szczególności”.
  2. ust. 3 skreśla się pkt 3 ,
  3. ust. 4 słowa: „Departament Promocji i Projektów Społecznych” zastępuje się słowami: „Zarząd Województwa”.
 5. w Rozdziale 9 zatytułowanym Sposób oceny realizacji programu w:
  1. ust. 3 skreśla się słowa: „między innymi”.
  2. ust. 4 skreśla się wyrażenie: „m.in.”.
  3. ust. 5 skreśla się wyrażenie: „m.in.”.
 6. w Rozdziale 10 Informacja o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji dodaje się ust. 5 i 6 o następującym brzmieniu:
  „5. W ramach konsultacji społecznych programu prowadzonych w formach przewidzianych w uchwale Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, zmienionej uchwałą nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku, nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, sugestii, opinii, jak również uwag.” „6. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmiany programu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego w dniu … 2022 r., projekt zmiany został przekazany do konsultacji społecznych, które przeprowadzono w okresie od 7 stycznia 2022 r. do 14 stycznia 2022 r. w formach przewidzianych w uchwale Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, zmienionej uchwałą nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku. W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono/nie zgłoszono uwag………….”

2. Uczestnicy konsultacji: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz powołana Zarządzeniem Nr 49/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. z późn. zm. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji.

3. Termin konsultacji: 7 stycznia 2022 r. – 14 stycznia 2022 r. (7 dni).

4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu zmian do Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (załącznik do trybu konsultacji społecznych):

 • w formie pisemnej – na adres Departamentu Promocji i Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@slaskie.pl,
 • ustnie – w Departamencie Promocji i Projektów Społecznych, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu terminu /w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie RP/ pod nr tel.: 77 40 080).

5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl.

6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Zarząd Województwa Śląskiego.

7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestniku konsultacji, o których mowa w pkt 7.

9. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

10. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.

11. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dołączoną do formularza zgłaszania uwag.

Załączniki
Projekt uchwały Sejmiku [PDF 205,5kB]
Tryb konsultacji [PDF 387,8kB]
Formularz uwag [RTF 327,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1/302/VI/2022 z dnia 2022-01-03
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego