10 mln złotych z budżetu województwa dla trzeciego sektora

 fot. pixabay fot. pixabay
Uchwalono program współpracy z NGO na 2023 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program na 2023 rok został przyjęty podczas sesji sejmiku 21 listopada. Wcześniej był konsultowany z organizacjami i mieszkańcami regionu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Za cel główny programu przyjmuje się zrównoważony rozwój całego województwa śląskiego jako efekt współdziałania samorządowej administracji publicznej oraz sektorów pozarządowego i biznesu społecznie odpowiedzialnego na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W Programie na 2023 rok zostały określone cztery zadania priorytetowe ważne z uwagi na realizowane przez samorząd województwa programy oraz wpisujące się w aktualne oczekiwania społeczne mieszkańców regionu:

  • DZIEDZICTWO – Kultywowanie tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego opartego o synergię potencjału wielu kultur oraz humanitaryzm
  • CZŁOWIEK – Budowanie relacji społecznych opartych na równym traktowaniu oraz przeciwdziałaniu przemocy
  • ŚRODOWISKO – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, bezpieczeństwa publicznego i środowiskowego
  • ROZWÓJ – Kreowanie polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej jako stymulatora rozwoju gospodarczego i społecznego województwa

Minimalna kwota zaplanowana na realizację programu to 10 mln zł. Dokładna wysokość środków zostanie określona w budżecie województwa.

Linki do stron zewnętrznych
Program współpracy na rok 2023