Wsparcie dla ośrodków adopcyjnych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego

Ośrodek ma świadczyć usługi dla dzieci przysposabianych, kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.
Budżet konkursu to 15 tys. zł.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne i wyznaniowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Termin składania ofert mija 17 lutego br.

Linki do stron zewnętrznych
Regulamin konkursu (strona ROPS)