Aktywizacja zawodowa Romów

Związek Romów Polskich realizuje od 1 czerwca br. projekt w ramach PO KL Priorytet I, Poddziałanie 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczności romskiej" dotyczący nabycia oraz wzrostu doświadczenia zawodowego i kwalifikacji bezrobotnych Romów wyłączonych z rynku pracy.