Program współpracy na rok 2013

Wstęp

Działania Samorządu Województwa Śląskiego mają na celu rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno-gospodarczym oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców regionu. Samorząd Województwa realizuje swoje zadania również poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. W procesie tym szczególną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Samorząd Województwa Śląskiego realizuje właściwe sobie zadania publiczne przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi, spółkami i klubami sportowymi przeznaczającymi dochód na działalność statutową, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą na terenie województwa śląskiego działalność pożytku publicznego.

Współpraca Województwa Śląskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych opiera się na wspieraniu tych podmiotów w realizowaniu zadań publicznych w celu skuteczniejszego i efektywniejszego działania na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu.

§ 1

Podstawą Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, zwanego dalej "Programem", jest art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§ 2

 1. Miejscem realizacji Programu jest obszar Województwa Śląskiego.
 2. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań samorządu Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Województwem".
 3. Koordynatorem programu jest Zarząd Województwa Śląskiego, jako organ wykonawczy Województwa.

§ 3

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
 3. Województwie - należy przez to rozumieć Województwo Śląskie,
 4. konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy,
 5. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 6. zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy,
 7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

§ 4

 1. Celem głównym Programu jest budowanie relacji partnerstwa pomiędzy Województwem a organizacjami pozarządowymi na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Województwie.
 2. Cele szczegółowe współpracy:
  1. promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców województwa,
  2. poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie województwa,
  3. integracja organizacji pozarządowych w regionie,
  4. wzmocnienie istniejących organizacji pozarządowych oraz powstawanie nowych,
  5. wypracowanie efektywnych form współpracy,
  6. stworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych przy samorządzie Województwa.

§ 5

Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:

 1. partnerstwa - w którym podmioty Programu, jako równoprawni partnerzy Województwa, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, tworzeniu programów ich rozwiązywania oraz w wykonywaniu zadań publicznych,
 2. pomocniczości - uznającej prawo obywateli do określania i rozwiązywania ich problemów, zgodnie z którą Województwo prowadzi działalność powierzając podmiotom Programu wykonywanie jego zadań publicznych,
 3. efektywności - w myśl której Województwo wykorzystuje współpracę z podmiotami Programu do efektywnej realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu podmiotów w postaci pracy wolontariuszy i możliwości pozyskiwania darowizn rzeczowych,
 4. jawności - zgodnie z którą Województwo udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur przyznawania dotacji i udział przedstawicieli podmiotów Programu w procedurach związanych z oceną ofert na wykonywanie zadań publicznych przez podmioty programu,
 5. suwerenności stron - oznaczającej respektowanie niezależności i podmiotowości podmiotów Programu i wykluczającej nieuprawnioną ingerencję w funkcjonowanie organizacji,
 6. uczciwej konkurencji - oznaczającej równorzędne traktowanie podmiotów Programu przy zlecaniu zadań publicznych, stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert.

§ 6

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.), a w szczególności zadań uwzględniających zrównoważony rozwój poszczególnych subregionów Województwa w dziedzinach:

 1. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy,
 2. bezpieczeństwa publicznego,
 3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej,
 5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 6. edukacji publicznej,
 7. ekologii,
 8. kultury fizycznej i sportu,
 9. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 10. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki,
 11. ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 12. polityki społecznej, w tym: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 13. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 14. promocji i ochrony zdrowia,
 15. wspierania procesów integracji mieszkańców Województwa,
 16. przeciwdziałania formom dyskryminacji określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbałość o to, by społeczeństwo rozwijało się zgodnie z zasadą równości szans
 17. polityki prorodzinnej
 18. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych

§ 7

 1. Współpraca pomiędzy Województwem a organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się w szczególności w formie:
  1. zlecania zadań publicznych,
  2. wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Województwa, na podstawie którego opracowane będą zadania oraz programy celowe,
  3. konsultacji społecznych,
  4. tworzenia wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i opiniującym,
  5. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  6. współorganizacji przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, realizowanych przez podmioty Programu, na podstawie zawartych porozumień.
 2. Podmioty Programu współpracujące z Województwem w formach określonych w ust. 1 pkt 1 i 6 zobowiązane są do informowania o współpracy w trakcie realizacji zadań, a także zamieszczenia w materiałach drukowanych logo Województwa „ Śląskie. Pozytywna energia ".

§ 8

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
  1. powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2. wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Podstawową formą zlecania przez Województwo zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
 3. Regulamin organizacji otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Województwa oraz konkursu ofert realizacji zadań z zakresu polityki społecznej przez wydziały lub inne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki Województwa przyjmuje Zarząd Województwa.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zawierającej informacje określone w ustawie oraz ogłoszeniu konkursu wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. O rodzajach konkursów i ich formie, a w przypadku formy edycyjnej także o liczbie edycji w ciągu roku, decyduje Zarząd Województwa.
 6. Zlecenie zadania publicznego może nastąpić w trybie określonym w art. 19a ustawy.
 7. Dbałości o to, by decyzje dotyczące sposobów i kierunków rozwoju regionu zapadały w wyniku konsultacji z mieszkańcami i różnymi grupami interesów w oparciu o zasadę równych szans oraz najlepszych europejskich praktyk partycypacji obywatelskiej.

§ 9

 1. Do oceny ofert zgłoszonych do konkursu Zarząd Województwa powołuje komisję konkursową.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu

§ 10

Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 1. remonty budynków,
 2. zakupy gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 5. działalność polityczną.

§ 11

Priorytetowe zadania Programu w 2013 roku:

 1. wspieranie działań promujących edukację proekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych,
 2. wspieranie III sektora w woj. Śląskim oraz kreowanie dobrych praktyk dotyczących współpracy NGO-sów z jednostkami samorządu terytorialnego,
 3. promowanie idei wolontariatu i jego nowoczesnych form,
 4. współpraca ponadnarodowa NGO-sów z woj. Śląskiego oraz z regionami partnerskimi Województwa i Polonią,
 5. promocja przekazywania 1% podatku przez mieszkańców regionu dla organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego działających na terenie Województwa Śląskiego,
 6. promocja działań mających na celu przywrócenie osób starszych do aktywnego życia w społeczeństwie,
 7. wspieranie działań mających na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży,
 8. promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,
 9. wpieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia ,
 10. współrealizacja zadań w ramach obchodów Dni Województwa Śląskiego,
 11. wspieranie działań związanych z Europejskim Rokiem Obywatelskości
 12. promocja wielokulturowości i kultur mniejszości narodowych z terenu Województwa Śląskiego.

§ 12

Program obowiązuje od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 13

Program realizują:

 1. Sejmik Województwa Śląskiego - w zakresie wyznaczania kierunków współpracy Województwa z podmiotami Programu.
 2. Zarząd Województwa Śląskiego w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, a w szczególności:
  1. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa oraz powoływania komisji konkursowych,
  2. zlecania realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji komisji konkursowych.
 3. Wydziały Urzędu oraz jednostki organizacyjne Województwa w zakresie zgodnym ze swoim obszarem działania, w szczególności:
  1. przygotowując i prowadząc konkursy ofert na realizację zadań finansowanych ze środków Samorządu Województwa,
  2. sporządzając sprawozdania z finansowej i pozafinansowej współpracy z podmiotami Programu,
  3. podejmując i prowadząc bieżącą współpracę z podmiotami Programu,
  4. prowadząc działalność informacyjną w zakresie współpracy z podmiotami Programu,
  5. delegując swoich przedstawicieli na spotkania i szkolenia administracji dotyczące współpracy z organizacjami.
 4. Podmioty Programu.

§ 14

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Województwa na rok 2013. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie, nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2013.

§ 15

 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
  1. liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
  2. liczby ofert, które wpłynęły od podmiotów Programu,
  3. liczby umów zawartych z podmiotami Programu na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych podmiotom Programu przez Województwo,
  4. wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych,
  5. liczby beneficjentów zadań zleconych przez Województwo,
  6. liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty Programu i Województwo,
  7. liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
  8. liczba utworzonych wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i opiniującym,
  9. liczba wspólnie opracowanych zadań i programów celowych,
  10. liczba przedsięwzięć organizacji pozarządowych objętych honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Śląskiego
 2. Monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie Wydziały lub inne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Województwa.
 3. Sprawozdanie zbiorcze zostanie sporządzone na podstawie danych przedstawionych przez Wydziały lub inne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Województwa.
 4. Zarząd Województwa, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2014 roku, przedłoży Sejmikowi Województwa Śląskiego sprawozdanie z realizacji Programu.
 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.

§ 16

Program został przygotowany na podstawie:

 1. informacji uzyskanych z Wydziałów, innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Województwa w zakresie współpracy z podmiotami Programu,
 2. propozycji zgłoszonych przez podmioty Programu.
 3. uwag zgłoszonych do projektu Programu podczas konsultacji społecznych.

§ 17

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Programu została umieszczona 20 września 2012 na stronie internetowej województwa www.slaskie.pl. W dniu 18 września 2012 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu. Treść projektu została umieszczona na stronie www.slaskie.pl.

Uwagi można było zgłaszać drogą elektroniczną w dniach od 20 września 2012 do 3 października 2012 .

§ 18

Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Załączniki
Sprawozdanie z konsultacji społecznych [PDF 113,0B]
Załacznik nr 2 -Tryb Konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Województwa Śląskiego [PDF 87,0B]
Załacznik nr 1 - Zasady powoływania, skład i tryb pracy komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego [PDF 113,0B]
Program współpracy na rok 2013 [PDF 146,0B]
Sprawozdanie z realizacji programu w 2013 roku [PDF 489,0B]