Dotacje NGO - dokumenty (nowe wzory)

  1. W przypadku zadania publicznego realizowanego w wyniku:
    1. oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057); oraz
    2. oferty realizacji zadania publicznego realizowanego w trybach, o których mowa w art. 11a–11c ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)
      – stosuje się przepisy (wzory) dotychczasowe.
  2. W przypadku zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty), realizowanego w wyniku oferty złożonej do dnia 1 marca 2019 r., w tym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055), stosuje się przepisy (wzory) dotychczasowe.
Załączniki
Rozporządzenie Dz.U. poz.2055 małe granty [PDF 137,7kB]
Rozporządzenie Dz.U. poz.2057 wzory konkursy [PDF 443,6kB]
Oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 [DOCX 52,1kB]
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - Załącznik nr 5 [DOCX 36,7kB]
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 [DOCX 36,6kB]
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 2 [DOCX 31,9kB]