Dotacje NGO - dokumenty

Dotacje NGO - dokumenty

  1. Od 1 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wprowadza się elektroniczny generator ofert dla wszystkich otwartych konkursów ofert oraz dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej, tzw. „małe granty” (oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” - www.witkac.pl
  2. Oferty muszą być składane w każdym przypadku w formie elektronicznej przy użyciu generatora, jak i papierowej. Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.
  3. Szczegółowe zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert wskazywane są każdorazowo w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  4. Udzielanie dotacji w formie pozakonkursowej, tzw. „małych grantów” określa art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Aktualnie obowiązują wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące otwartych konkursów ofert zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych orz wzorów sprawozdań z wykonają tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), w odniesieniu do „małych grantów” obowiązują wzory dokumentów zgodnych rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).
Załączniki
Rozporządzenie Dz.U. poz.2055 małe granty [PDF 137,7kB]
Rozporządzenie Dz.U. poz.2057 wzory konkursy [PDF 443,6kB]
Oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 [DOCX 52,1kB]
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - Załącznik nr 5 [DOCX 36,7kB]
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 [DOCX 36,6kB]
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 2 [DOCX 31,9kB]