Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Ruszają konsultacje uchwały sejmiku dotyczącej określenia zasad udzielania ulg i warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uczestnikami konsultacji mogą być organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Konsultacje potrwają od 25 kwietnia do 8 maja 2022 r.

Uwagi do projektu uchwały Sejmiku będą przyjmowane wyłącznie na formularzu uwag:

  • w formie pisemnej – na adres: Departament Finansowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub złożone w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (w godzinach pracy Urzędu);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michalina.boryczko@slaskie.pl;
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Adresy skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu: bip.slaskie.pl;
  • ustnie – w Departamencie Finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pok. 473 (w godzinach pracy Urzędu).
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konsultacji (projekt uchwały, formularz uwag)