Nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji

 Logo Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego Logo Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
Kandydatów można zgłaszać od 24 stycznia do 11 lutego 2022

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
III KADENCJI

Zarząd Województwa Śląskiego, zgodnie z zapisami art. 41 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji, wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

Kandydatów można zgłaszać od 24 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. (15 dni roboczych). Zgłoszenia złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, zawierającym:

 1. dane organizacji lub podmiotu, w tym nazwę, siedzibę i adres,
 2. oświadczenie o prowadzeniu działalności na terenie województwa śląskiego,
 3. imię i nazwisko zgłoszonego kandydata ze wskazaniem obszaru zainteresowań w ramach działalności pożytku publicznego oraz uzasadnienie zgłoszenia danej kandydatury,
 4. informację przedstawiającą w szczególności doświadczenie kandydata związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 5. potwierdzenie co najmniej 3 - letniego doświadczenia kandydata w zakresie działalności w organach wykonawczych (zarządzających) lub nadzorczych (kontrolnych) organizacji pozarządowych lub w radach pożytku albo innych ciałach dialogu obywatelskiego – dokonane przez dokonującego zgłoszenia lub inny właściwy podmiot;
 6. fakultatywną rekomendację dla kandydata przez zrzeszenia, grupy organizacji pozarządowych lub branżowe fora organizacji,
 7. podpis(-y) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego.

Do zgłoszenia załącza się:

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 2. dokumenty określające sposób reprezentacji i osoby umocowane do działania w imieniu zgłaszającego oraz ewentualnie stosowne pełnomocnictwa, jeżeli zgłoszenie nie jest dokonywane bezpośrednio przez osoby uprawnione do reprezentacji zgłaszającego.

Zgłoszenie kandydata należy w terminie określonym w ogłoszeniu złożyć:

 1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, mieszczącej się w Katowicach, przy ul. Ligonia 46 lub w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
 2. za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem: Departament Promocji i Projektów Społecznych „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III” (wówczas decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu),
 3. za pośrednictwem e-PUAP.

Do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zostanie wybranych 7 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

Kontakt w przedmiotowej sprawie: pracownicy Departamentu Promocji i Projektów Społecznych, tel. (32) 20 78 080.

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [RTF 225,5kB]
Oświadczenie kandydata [RTF 101,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego