„Nowe szanse i możliwości” dla Lipin i Chropaczowa

 fot. pexels.com fot. pexels.com
 Projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej i Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Jego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych z dzielnic Świętochłowic - Lipiny i Chropaczów.

Projekt skierowany jest do 80 mieszkańców z obszarów objętych rewitalizacją, m.in. do:

 • osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, marginalizacją społeczną oraz do otoczenia tych osób,
 • bezrobotnych,
 • biernych zawodowo z niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych,
 • osób dotkniętych niepełnosprawnościami,
 • osób bezdomnych,
 • rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt realizowany jest do 30 czerwca 2022.

W ramach projektu wsparcie dotyczyć będzie pięciu obszarów:

 • wsparcie w ramach PAL (animacja pracy ze społecznością lokalną),
 • działania środowiskowe,
 • usługa o charakterze edukacyjnym,
 • usługa o charakterze społeczno-zawodowym w ramach Klubu Integracji Społecznej,
 • zatrudnienie socjalne w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie CIS w Świętochłowicach (ul. Sądowa 1, piętro I lub pod numerem telefonu 32 245 55 24, cis@swietochlowice.pl oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (ul. Katowicka 35, pokój 105 lub pod numerem telefonu (32) 707 64 40).

Projekt „Nowe szanse i możliwości” współfinasowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT).

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie organizatora