Program współpracy na rok 2004

Program Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004

I Postanowienia ogólne

§1

Podstawą Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004, zwanego dalej "Programem", jest art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873).

§2

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873),
 2. "Województwie" - rozumie się przez to Województwo Śląskie,
 3. "podmiotach Programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy,
 4. "dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594),
 5. "konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art.13 ustawy.


II Obszary i formy współpracy

§3

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590 z późn. zmianami), a w szczególności zadań o zasięgu regionalnym w dziedzinie:

 1. edukacji publicznej, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizacji sesji i sympozjów naukowych,
 2. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 3. ekologii
 4. ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,
 7. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki,
 8. bezpieczeństwa publicznego,
 9. polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównania poziomu życia mieszkańców województwa,
 10. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 11. promocji i ochrony zdrowia,
 12. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 13. aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

§ 4

1. Zadaniami Programu w roku 2004 są:

 1. wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 2. organizacja sesji i sympozjów naukowych związanych promocją nauki
 3. wspieranie działań o zasięgu ponadlokalnym na rzecz upowszechniania kultury
 4. wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym,
 5. prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą,
 6. wspieranie działań sportowych o znaczeniu regionalnym, w tym w środowisku osób niepełnosprawnych,
 7. pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
 8. promocja sportu w środowisku wiejskim,
 9. wspieranie krajoznawstwa poprzez opracowanie strategii rozwoju turystyki Województwa oraz promowanie walorów turystycznych regionu w kraju i za granicą,
 10. zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na akwenach wodnych,
 11. promowanie produktów spożywczych i rolnych regionu w ramach rozwoju gospodarczego województwa,
 12. wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 13. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
 14. optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 15. działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami,
 16. pomoc rodzinom osób uzależnionych,
 17. opracowanie wojewódzkiego planu zdrowotnego,
 18. ustalanie regionalnych programów zdrowotnych,
 19. wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia,
 20. organizacja spotkania młodzieży trójkąta weimarskiego w ramach integracji europejskiej,
 21. wspieranie procesów tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu,
 22. wspieranie działań na rzecz Odnowy Wsi w województwie śląskim.

2. Zarząd Województwa może, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w 2004 roku po zasięgnięciu opinii komisji Sejmiku właściwej dla dziedziny zadania.

§ 5

1. Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy Województwa z podmiotami Programu są:

 1. zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
 2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 3. konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu.

§ 6

1. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Województwo zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

 1. powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
 2. wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Dotacje, o których mowa w ust.2, nie mogą być wykorzystane na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne,
 3. zakupy gruntów,
 4. działalność gospodarczą,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,
 6. działalność polityczną.

§ 7

 1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 6, następuje, z zastrzeżeniem § 9, w trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Konkurs dla określonego zadania ogłasza Zarząd Województwa nie rzadziej niż dwa razy w roku, przy czym ogłoszenie na pierwsze w roku zadania może nastąpić nie wcześniej niż po przekazaniu do Sejmiku Województwa projektu budżetu na dany rok.
 3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni.
 4. Pierwszy konkurs ogłoszony na dany rok dotyczy zadań, których realizacja rozpoczyna się w terminie do dnia 31 maja.
 5. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań objętych pierwszym konkursem nie może przekroczyć 50 % kwoty zaplanowanej na ten cel w projekcie budżetu Województwa na dany rok.

§ 8

Do konkursu, o którym mowa w § 7, mogą przystąpić także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 9

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, ust. 2, pkt 1, może nastąpić poprzez zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 10

Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).