Program współpracy na rok 2005

Program Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005

§ 1

Podstawą Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005, zwanego dalej "programem", jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 2

Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 2. "podmiotach programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
 3. "dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594),
 4. "konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13 ustawy.

§ 3

Współpraca pomiędzy podmiotami programu a Województwem Śląskim odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości uznającej prawo samoorganizujących się obywateli do samodzielnego określania i rozwiązywania problemów, także należących do sfery zadań publicznych. Województwo Śląskie stosuje zasadę względnego pierwszeństwa organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wspierając je w wypełnianiu tych zadań, które są gotowe realizować i które są zgodne z zadaniami Samorządu Województwa,
 2. suwerenności stron respektującej niezależność i podmiotowość podmiotów programu i zabraniającej nieuprawnionej ingerencji w funkcjonowanie organizacji,
 3. partnerstwa traktującej podmioty programu jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych,
 4. efektywności polegającej na wyborze najbardziej efektywnego sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych do realizacji przez podmioty programu,
 5. jawności polegającej na udostępnianiu przez Województwo Śląskie informacji na temat zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizacje zadań publicznych oraz o dotychczas ponoszonych kosztach prowadzenia tych zadań.

§ 4

Najważniejszymi zadaniami programu w 2005 roku są następujące działania:

 1. wypracowanie form współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a organizacjami pozarządowymi,
 2. opracowanie wieloletniego programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 3. szkolenia dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania środków z funduszy unijnych,
 4. zlecanie zadań w formie powierzenia lub wspierania na zasadach określonych w ustawie,
 5. współorganizacja przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim na podstawie zawartego porozumienia,
 6. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

§ 5

Współpraca z podmiotami programu dotyczy zadań określonych w art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) a w szczególności zadań uwzględniających zrównoważony rozwój poszczególnych subregionów województwa w dziedzinach:

 1. aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
 2. bezpieczeństwa publicznego,
 3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 5. edukacji publicznej, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, oraz organizacji sesji i sympozjów naukowych,
 6. ekologii,
 7. kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,
 8. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 9. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki,
 10. ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 11. polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównania poziomu życia mieszkańców województwa,
 12. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 13. promocji i ochrony zdrowia.

§ 6

 1. Udział podmiotów programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Województwo Śląskie zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
  1. powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2. wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych, określonych dla każdego zadania i podanych w ogłoszeniu o konkursie.
 4. W szczególnie uzasadnionym przypadku dotacja może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.

§ 7

 1. Podstawową formą zlecania zadań publicznych przez Województwo Śląskie jest otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.
 4. Do konkursów mogą przystąpić także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze, w której został ogłoszony konkurs.

§ 8

 1. Konkurs dla określonego zadania ogłasza, z 30-dniowym wyprzedzeniem, Zarząd Województwa Śląskiego w formie:
  1. systemu edycyjnego,
  2. systemu całorocznego.
 2. O ilości edycji w ciągu roku decyduje Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Oferty w systemie całorocznym składane są na bieżąco przez czas określony w ogłoszeniu i rozpatrywane są nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 4. Do jednego konkursu w systemie całorocznym ofertę można składać dwukrotnie.

§ 9

 1. Do oceny ofert zgłoszonych do konkursu Zarząd Województwa Śląskiego powołuje komisję konkursową.
 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego, podmiotów programu oraz eksperci.

§ 10

Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 1. remonty budynków,
 2. zadania i zakupy inwestycyjne,
 3. zakupy gruntów,
 4. działalność gospodarczą,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania
 6. działalność polityczną.

§ 11

 1. W roku 2005 zostaną ogłoszone następujące konkursy:
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (edycje),
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa (całoroczny),
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury (całoroczny),
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego (edycje),
  • otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie edukacji publicznej, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizacji sesji i sympozjów naukowych (całoroczny),
  • otwarty konkurs ofert na organizację Szczytu Trójkąta Weimarskiego,
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki (edycje),
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie profilaktyki i badań przesiewowych w zakresie onkologii (edycje),
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie profilaktyki i badań przesiewowych w zakresie przeciwdziałania otyłości (edycje),
  • otwarty konkurs ofert na stworzenie i realizację programu w zakresie prewencji nikotynizmu (edycje),
  • otwarty konkurs ofert na stworzenie i realizację programu wczesnego wykrywania cukrzycy i innych hiperglikemii jako prewencja chorób sercowo - naczyniowych (edycje),
  • otwarty konkurs ofert na stworzenie i realizację programu profilaktyki niewydolności krążenia poprzez leczenie świeżego zawału serca oraz niestabilnej dusznicy bolesnej (edycje),
  • otwarty konkurs ofert na stworzenie i realizację programu geriatrycznego (edycje),
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (edycje),
  • otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2005 roku (edycje),
  • otwarty konkurs ofert mający na celu promocję Województwa Śląskiego poprzez organizację imprez sportowych rangi Mistrzostw Polski, mistrzostw Europy lub mistrzostw świata oraz przeprowadzenie badań diagnostycznych i ogólnolekarskich dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego - dotyczy kadry Województwa Śląskiego (całoroczny).
 2. Zarząd Województwa Śląskiego może na wniosek podmiotu programu rozszerzyć listę otwartych konkursów ofert realizowanych w 2005 roku po zasięgnięciu opinii komisji Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej dla dziedziny zadania.

§ 12

W roku 2005 preferowane będą oferty, których celem jest:

 1. popularyzacja osoby i dokonań generała Jerzego Ziętka w związku z 20 rocznicą jego śmierci,
 2. zacieśnianie kontaktów z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego:
  • Nord-Pas de Calais (Francja),
  • Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy),
  • Walonia (Belgia),
  • Obwód Lwowski (Ukraina),
  • Kraj Morawsko-Śląski (Czechy),
  • Obwód Czerniowiecki (Ukraina),
  • Walia (Wielka Brytania),
  • Samorządowy Kraj Ĺťyliński (Słowacja),
  • Kraj Związkowy Styrii (Austria),
  • Ksiestwo Asturii (Hiszpania),
  • Region Zachodniej Gotalandii (Szwecja),
  • Departament Bas-Rhin (Francja),
  • Prowincja Limburgia (Belgia)
  • Suceava (Rumunia),
  • Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry).
 3. pomoc podmiotom programu w pozyskiwaniu środków przeznaczonych na wkład własny w projektach składanych do programów unijnych,
 4. popularyzacja polskości Śląska i dbałość o dziedzictwo kultury chrześcijańskiej województwa śląskiego.

§ 13

Powierzenie realizacji zadania publicznego może nastąpić poprzez zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.