Program współpracy na rok 2007

Program Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007

Wstęp

Działania samorządu Województwa Śląskiego mają na celu rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno-gospodarczym oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców regionu. Samorząd Województwa realizuje swoje zadania również poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. W procesie tym szczególną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Samorząd Województwa Śląskiego realizuje właściwe sobie zadania publiczne przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą na terenie województwa śląskiego działalność pożytku publicznego.

Współpraca Województwa Śląskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych opiera się na wspieraniu sektora publicznego w realizowaniu zadań publicznych przez te podmioty w celu skuteczniejszego i efektywniejszego działania na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu.

§ 1

Podstawą Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007, zwanego dalej "Programem", jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 2

 1. Miejscem realizacji Programu jest obszar województwa śląskiego.
 2. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań samorządu Województwa Śląskiego, zwanego dalej "Województwem".
 3. Koordynatorem Programu jest Zarząd Województwa, jako organ wykonawczy samorządu Województwa.
 4. Realizatorami Programu ze strony Województwa są Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

§ 3

Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 2. "podmiotach programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
 3. "dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm),
 4. "konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 oraz w art. 13 ustawy,
 5. "zadaniach publicznych" - rozumie się przez to sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
 6. "ofercie" - rozumie się ofertę zgodną ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r., nr 193, poz. 1891) oraz ofertę zgodną z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r., nr 44, poz. 427).

§ 4

Współpraca pomiędzy podmiotami programu a Województwem Śląskim odbywa się na zasadach:

 1. partnerstwa - w którym podmioty programu, jako równoprawni partnerzy Województwa, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, tworzeniu programów ich rozwiązywania oraz w wykonywaniu zadań publicznych,
 2. pomocniczości - uznającej prawo obywateli do określania i rozwiązywania ich problemów, zgodnie z którą Województwo prowadzi działalność powierzając organizacjom pozarządowym wykonywanie jego zadań publicznych,
 3. efektywności - w myśl której Województwo wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu organizacji w postaci pracy wolontariuszy i możliwości pozyskiwania darowizn rzeczowych,
 4. jawności - zgodnie z którą Województwo udostępnia współpracującym z nim organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur przyznawania dotacji i udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w procedurach związanych z oceną ofert na wykonywanie zadań publicznych przez podmioty programu,
 5. suwerenności stron - oznaczającej respektowanie niezależności i podmiotowości podmiotów programu i wykluczającej nieuprawnioną ingerencję w funkcjonowanie organizacji.

§ 5

Współpraca z podmiotami programu dotyczy zadań określonych w art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.), a w szczególności zadań uwzględniających zrównoważony rozwój poszczególnych subregionów województwa w dziedzinach:

 1. aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
 2. bezpieczeństwa publicznego,
 3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej,
 5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 6. edukacji publicznej, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, oraz organizacji sesji i sympozjów naukowych,
 7. ekologii,
 8. kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,
 9. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 10. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki,
 11. ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 12. polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównania poziomu życia mieszkańców województwa,
 13. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 14. promocji i ochrony zdrowia,
 15. wspierania procesów integracji mieszkańców województwa śląskiego i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji,
 16. polityki prorodzinnej.

§ 6

Najważniejszymi zadaniami programu w 2007 roku są następujące działania:

 1. podjęcie działań wdrażających Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007-2015,
 2. realizacja programu wsparcia dla organizacji pozarządowych służącego ich wzmocnieniu i rozwojowi, w formach umożliwiających im uzyskanie gotowości do realizowania zadań zgodnych z zadaniami Województwa,
 3. organizacja i wdrożenie pilotażowych rozwiązań w zakresie partnerskiej realizacji zadań przez Województwo i organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych w ramach programów Unii Europejskiej z wyłączeniem projektów o charakterze infrastrukturalnym,
 4. wypracowanie jednolitych procedur i zasad zlecania zadań dla wszystkich podmiotów programu realizujących zadania Województwa (jednolite procedury, jednolita kwalifikacja kosztów),
 5. zlecanie zadań podmiotom programu przez Województwo w formie powierzania lub wspierania na zasadach określonych w ustawie,
 6. współorganizacja przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, realizowanych przez podmioty programu, na podstawie zawartych porozumień.

§ 7

 1. Udział podmiotów programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Województwo zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
  1. powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2. wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 2, pkt 2 nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych, określonych dla każdego zadania i podanych w ogłoszeniu o konkursie.
 4. W szczególnie uzasadnionym przypadku dotacja, o której mowa w ust. 2, pkt 2 może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.
 5. Koszty kwalifikowane określane są odrębnie dla każdego zadania, na realizację którego ogłoszony zostaje konkurs.
 6. Wynagrodzenie pracowników podmiotu składającego ofertę, a także praca wolontariuszy, stanowi, z zastrzeżeniem ust. 7, koszt kwalifikowany zadania.
 7. Wynagrodzenie pracowników podmiotu składającego ofertę nie może być opłacone z dotacji przyznanej z budżetu Województwa.

§ 8

 1. Podstawową formą zlecania przez Województwo zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.
 4. Do konkursów mogą przystąpić także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze, w której został ogłoszony konkurs na zasadach określonych w ogłoszeniu konkursu.
 5. Jednostka organizacyjna Województwa obsługująca konkurs może złożoną ofertę skierować do innego konkursu ogłoszonego przez Województwo, jeżeli zawartość merytoryczna złożonej oferty bardziej odpowiada zakresowi tego konkursu.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmiot składający ofertę zostaje poinformowany, do jakiego konkursu skierowana została jego oferta oraz w jakim terminie zostanie rozpatrzona.

§ 9

 1. Konkurs dla określonego zadania ogłasza Zarząd Województwa w formie:
  1. systemu edycyjnego,
  2. systemu całorocznego.
 2. O rodzajach konkursów i ich formie, a w przypadku formy edycyjnej także o liczbie edycji w ciągu roku, decyduje Zarząd Województwa.
 3. Oferty w systemie całorocznym składane są na bieżąco przez czas, na jaki ogłoszony został konkurs i rozpatrywane raz na kwartał w terminach określonych w ogłoszeniu.
 4. Do jednego konkursu w systemie całorocznym tę samą ofertę można składać dwukrotnie, o ile pozwala na to rodzaj i termin realizowanego zadania.

§ 10

 1. Do oceny ofert zgłoszonych do konkursu Zarząd Województwa powołuje komisję konkursową.
 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Województwa, podmiotów programu oraz eksperci.

§ 11

 1. Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:
  • remonty budynków,
  • zadania i zakupy inwestycyjne, chyba że istnieje społeczne uzasadnienie takiego wykorzystania środków (w szczególności na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, a także ratownictwem i ochroną ludności),
  • zakupy gruntów,
  • działalność gospodarczą,
  • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
  • działalność polityczną.
 2. Województwo zobowiązuje podmioty programu do efektywnego wykorzystywania środków przyznanej dotacji z możliwością dokonania przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu do 20% dotacji, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie udzielającego dotację i pełnej realizacji określonego w ofercie zakresu zadania.
 3. Województwo zobowiązuje podmioty programu realizujące zlecone zadanie do informowania o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Województwo w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media jak również - stosownie do charakteru zadania - poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, a także zamieszczenia w materiałach drukowanych podczas realizacji zadania logo Województwa Śląskiego.

§ 12

 1. W roku 2007 zostaną ogłoszone konkursy w następujących sferach zadań publicznych:
  • profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
  • polityka społeczna, w tym prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa ,
  • działania wspierające szkoleniowo, doradczo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców województwa z przyczyn bezrobocia i zagrożenia utratą pracy,
  • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • edukacja publiczna, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, organizacji sesji i sympozjów naukowych,
  • krajoznawstwo, w tym upowszechniania turystyki,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo publiczne,
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • działania wspierające technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie podmioty programu.
 2. Zarząd Województwa może, na wniosek podmiotu programu, ogłosić otwarty konkurs ofert z zakresu wskazanego przez ten podmiot, jeżeli zgłoszony zakres mieści się w katalogu zadań publicznych właściwych dla Województwa, po zasięgnięciu opinii komisji Sejmiku Województwa właściwej dla dziedziny zadania.

§ 13

W roku 2007 preferowane będą oferty, których celem jest:

 1. zacieśnianie kontaktów z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego:
  • Region Nord-Pas de Calais (Francja),
  • Kraj Związkowy Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy),
  • Obwód Lwowski (Ukraina),
  • Kraj Morawsko-Śląski (Czechy),
  • Obwód Czerniowiecki (Ukraina),
  • Region Walii (Wielka Brytania),
  • Samorządowy Kraj Ĺťyliński (Słowacja),
  • Kraj Związkowy Styrii (Austria),
  • Autonomiczny Region Asturii (Hiszpania),
  • Region Zachodniej Gotalandii (Szwecja),
  • Departament Dolnego Renu (Francja),
  • Okręg Suczawa (Rumunia),
  • Województwo Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry),
  • Region Walonii (Belgia),
  • Obwód Doniecki (Ukraina),
 2. pomoc podmiotom programu w pozyskiwaniu środków przeznaczonych na wkład własny w projektach odpowiadających zadaniom Województwa, a realizowanych w oparciu o dotacje przyznane poza budżetem Województwa, szczególnie w ramach programów Unii Europejskiej z wyłączeniem projektów o charakterze infrastrukturalnym,
 3. realizacja kierunków działań wskazanych w strategiach i programach przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego.

§ 14

Współpraca pomiędzy samorządem Województwa a organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formie niefinansowej, to:

 1. wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców województwa, na podstawie którego opracowane będą zadania oraz programy celowe,
 2. opiniowanie i konsultowanie opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
 3. tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
 4. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 15

Powierzenie realizacji zadania publicznego może nastąpić także poprzez zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.