Program współpracy na rok 2010

Program Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok

Wstęp

Działania samorządu Województwa Śląskiego mają na celu rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno-gospodarczym oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców regionu. Samorząd Województwa realizuje swoje zadania również poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. W procesie tym szczególną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Samorząd Województwa Śląskiego realizuje właściwe sobie zadania publiczne przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą na terenie województwa śląskiego działalność pożytku publicznego.

Współpraca Województwa Śląskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych opiera się na wspieraniu sektora publicznego w realizowaniu zadań publicznych przez te podmioty w celu skuteczniejszego i efektywniejszego działania na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu.

§ 1

Podstawą Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010, zwanego dalej "programem", jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 2

 1. Miejscem realizacji programu jest obszar województwa śląskiego.
 2. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań samorządu Województwa Śląskiego, zwanego dalej „Województwem".
 3. Koordynatorem programu jest Zarząd Województwa, jako organ wykonawczy samorządu Województwa.
 4. Realizatorami programu ze strony Województwa są Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

§ 3

Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 2. „podmiotach programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
 3. „dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm),
 4. „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 oraz w art. 13 ustawy,
 5. „zadaniach publicznych" - rozumie się przez to sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.
 6. „ofercie" - rozumie się ofertę zgodną ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., nr 264, poz. 2207) oraz ofertę zgodną z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r., nr 44, poz. 427).

§ 4

Współpraca pomiędzy podmiotami programu a Województwem Śląskim odbywa się na zasadach:

 1. partnerstwa - w którym podmioty programu, jako równoprawni partnerzy Województwa, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, tworzeniu programów ich rozwiązywania oraz w wykonywaniu zadań publicznych,
 2. pomocniczości - uznającej prawo obywateli do określania i rozwiązywania ich problemów, zgodnie z którą Województwo prowadzi działalność powierzając organizacjom pozarządowym wykonywanie jego zadań publicznych,
 3. efektywności - w myśl której Województwo wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu organizacji w postaci pracy wolontariuszy i możliwości pozyskiwania darowizn rzeczowych,
 4. jawności - zgodnie z którą Województwo udostępnia współpracującym z nim organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur przyznawania dotacji i udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w procedurach związanych z oceną ofert na wykonywanie zadań publicznych przez podmioty programu,
 5. suwerenności stron - oznaczającej respektowanie niezależności i podmiotowości podmiotów programu i wykluczającej nieuprawnioną ingerencję w funkcjonowanie organizacji.

§ 5

Współpraca z podmiotami programu dotyczy zadań określonych w art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.), a w szczególności zadań uwzględniających zrównoważony rozwój poszczególnych subregionów województwa w dziedzinach:

 1. aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
 2. bezpieczeństwa publicznego,
 3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej,
 5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 6. edukacji publicznej, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, oraz organizacji sesji i sympozjów naukowych,
 7. ekologii,
 8. kultury fizycznej i sportu,
 9. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 10. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki,
 11. ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 12. polityki społecznej,
 13. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 14. promocji i ochrony zdrowia,
 15. wspierania procesów integracji mieszkańców województwa śląskiego,
 16. przeciwdziałania formom dyskryminacji określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 17. polityki prorodzinnej.

§ 6

 1. Współpraca pomiędzy samorządem Województwa a organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się w szczególności w formie:
  1. zlecania zadań publicznych,
  2. wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców województwa, na podstawie którego opracowane będą zadania oraz programy celowe,
  3. opiniowania i konsultowania opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
  4. tworzenia wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
  5. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  6. współorganizacji przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, realizowanych przez podmioty programu, na podstawie zawartych porozumień.
 2. Podmioty programu współpracujące z Województwem zobowiązane są do informowania o współpracy w trakcie realizacji zadań, a także zamieszczenia w materiałach drukowanych logo Województwa Śląskiego „Śląskie. Pozytywna energia".

§ 7

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
  1. powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2. wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Podstawową formą zlecania przez Województwo zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
 3. Regulamin organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego oraz konkursu ofert realizacji zadań z zakresu polityki społecznej przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przyjmuje Zarząd Województwa.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zawierającej informacje określone w ustawie oraz ogłoszeniu konkursu wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. O rodzajach konkursów i ich formie, a w przypadku formy edycyjnej także o liczbie edycji w ciągu roku, decyduje Zarząd Województwa.
 6. Do oceny ofert zgłoszonych do konkursu Zarząd Województwa powołuje komisję konkursową.
 7. Zasady powoływania, skład i tryb pracy komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego przyjmuje Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 8

Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 • remonty budynków,
 • zadania i zakupy inwestycyjne, chyba że istnieje społeczne uzasadnienie takiego wykorzystania środków (w szczególności na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, a także ratownictwem i ochroną ludności oraz ochroną zdrowia),
 • zakupy gruntów,
 • działalność gospodarczą,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 • działalność polityczną,
 • wynagrodzenie pracowników podmiotu realizującego zlecone zadanie.

§ 9

 1. W roku 2010 zostaną ogłoszone konkursy w następujących sferach zadań publicznych:
  • profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień,
  • polityka społeczna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działania wspierające szkoleniowo, doradczo i informacyjnie podmioty programu w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców województwa z przyczyn bezrobocia i zagrożenia utratą pracy,
  • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • edukacja publiczna, w tym w zakresie wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, organizacji sesji i sympozjów naukowych,
  • krajoznawstwo, w tym upowszechniania turystyki,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo publiczne,
  • prestiżowe imprezy sportowe w szczególny sposób promujące województwo śląskie,
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • działania wspierające technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie podmioty programu.
 2. Zarząd Województwa może, na wniosek podmiotu programu, ogłosić otwarty konkurs ofert z zakresu wskazanego przez ten podmiot, jeżeli zgłoszony zakres mieści się w katalogu zadań publicznych właściwych dla Województwa, po zasięgnięciu opinii komisji Sejmiku Województwa właściwej dla dziedziny zadania.

§ 10

Najważniejszymi zadaniami programu w 2010 roku są następujące działania:

 1. upamiętnienie i upowszechnianie wiedzy o Powstaniach Śląskich,
 2. upamiętnienie i upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina w ramach obchodów „Roku Fryderyka Chopina",
 3. rozpoznanie problemów i pomoc hospicjom,
 4. promocja przekazywania 1% procenta podatku przez mieszkańców regionu dla organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego działających na terenie województwa śląskiego,
 5. realizacja i wsparcie programów służących wzmocnieniu i rozwojowi organizacji pozarządowych, w formach umożliwiających im uzyskanie gotowości do realizowania zadań zgodnych z zadaniami Województwa,
 6. współpraca z regionami partnerskimi Województwa Śląskiego:
  • Region Nord-Pas de Calais (Francja),
  • Kraj Związkowy Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy),
  • Obwód Lwowski (Ukraina),
  • Kraj Morawsko-Śląski (Czechy),
  • Obwód Czerniowiecki (Ukraina),
  • Region Walii (Wielka Brytania),
  • Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja),
  • Kraj Związkowy Styrii (Austria),
  • Autonomiczny Region Asturii (Hiszpania),
  • Region Zachodniej Gotalandii (Szwecja),
  • Departament Dolnego Renu (Francja),
  • Okręg Suczawa (Rumunia),
  • Województwo Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry),
  • Region Walonii (Belgia),
  • Obwód Doniecki (Ukraina),
 7. pomoc podmiotom programu w pozyskiwaniu środków przeznaczonych na wkład własny w projektach odpowiadających zadaniom Województwa, a realizowanych w oparciu o dotacje przyznane poza budżetem Województwa, szczególnie w ramach programów Unii Europejskiej z wyłączeniem projektów o charakterze infrastrukturalnym,
 8. realizacja zadań zgodnych z kierunkami działań wskazanych w strategiach i programach przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego,
 9. realizacja zadań w ramach obchodów Dni Województwa Śląskiego.

§ 11

Powierzenie realizacji zadania publicznego może nastąpić także poprzez zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.