Program współpracy na rok 2015

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/57/2/2014
Semiku Województwa Śląskiego
z dnia 17 listopada 2014 roku

Program współpracy Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi
na rok 2015

Wstęp

Działania Samorządu Województwa Śląskiego mają na celu rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno-gospodarczym oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców regionu. Samorząd Województwa realizuje swoje zadania również poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. W procesie tym szczególną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Samorząd Województwa Śląskiego realizuje właściwe sobie zadania publiczne przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi, spółkami i klubami sportowymi przeznaczającymi dochód na działalność statutową, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą na terenie województwa śląskiego działalność pożytku publicznego.

Współpraca Województwa Śląskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych opiera się na wspieraniu tych podmiotów w realizowaniu zadań publicznych w celu skuteczniejszego i efektywniejszego działania na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu.

§ 1

Podstawą Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, zwanego dalej "Programem", jest art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§ 2

 1. Miejscem realizacji Programu jest obszar Województwa Śląskiego.
 2. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań samorządu Województwa Śląskiego.
 3. Koordynatorem programu jest Zarząd Województwa Śląskiego, jako organ wykonawczy Samorządu Województwa.

§ 3

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 2. podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
 3. Województwie - należy przez to rozumieć Województwo Śląskie,
 4. konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy,
 5. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 6. zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy,
 7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

§ 4

 1. Celem głównym Programu jest budowanie relacji partnerstwa pomiędzy Województwem a organizacjami pozarządowymi na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Województwie.
 2. Cele szczegółowe współpracy:
  1. promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców województwa,
  2. poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie województwa,
  3. integracja organizacji pozarządowych w regionie,
  4. wzmocnienie istniejących organizacji pozarządowych oraz powstawanie nowych,
  5. wypracowanie efektywnych form współpracy,
  6. stworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych przy samorządzie Województwa.

§ 5

Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:

 1. partnerstwa - w którym podmioty Programu, jako równoprawni partnerzy Województwa, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, tworzeniu programów ich rozwiązywania oraz w wykonywaniu zadań publicznych,
 2. pomocniczości - uznającej prawo obywateli do określania i rozwiązywania ich problemów, zgodnie z którą Województwo prowadzi działalność powierzając podmiotom Programu wykonywanie jego zadań publicznych,
 3. efektywności - w myśl której Województwo wykorzystuje współpracę z podmiotami Programu do efektywnej realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu podmiotów w postaci pracy wolontariuszy i możliwości pozyskiwania darowizn rzeczowych,
 4. jawności - zgodnie z którą Województwo udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur przyznawania dotacji i udział przedstawicieli podmiotów Programu w procedurach związanych z oceną ofert na wykonywanie zadań publicznych przez podmioty programu,
 5. suwerenności stron - oznaczającej respektowanie niezależności i podmiotowości podmiotów Programu i wykluczającej nieuprawnioną ingerencję w funkcjonowanie organizacji,
 6. uczciwej konkurencji - oznaczającej równorzędne traktowanie podmiotów Programu przy zlecaniu zadań publicznych, stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert.

§ 6

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.), a w szczególności zadań uwzględniających zrównoważony rozwój poszczególnych subregionów Województwa w dziedzinach:

 1. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy,
 2. bezpieczeństwa publicznego,
 3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej,
 5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 6. edukacji publicznej,
 7. ekologii,
 8. kultury fizycznej,
 9. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 10. krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki,
 11. ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 12. polityki społecznej, w tym: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 13. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 14. promocji i ochrony zdrowia,
 15. wspierania procesów integracji mieszkańców Województwa,
 16. przeciwdziałania formom dyskryminacji określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbałość o to, by społeczeństwo rozwijało się zgodnie z zasadą równości szans,
 17. polityki prorodzinnej, w tym wspieranie organizacji pozarządowych w kwestii dotyczącej wprowadzenie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej,
 18. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 19. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

§ 7

 1. Współpraca pomiędzy Województwem a organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się w szczególności w formie finansowej i pozafinansowej.
 2. Sposób realizacji programu w zakresie pozafinansowej formy współpracy odbywa się poprzez:
  1. prowadzenie strony internetowej www.ngo.slaskie.pl dedykowanej organizacjom pozarządowym z województwa śląskiego,
  2. wymianę informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Województwa, na podstawie których opracowane będą zadania oraz programy celowe,
  3. konsultacje społeczne,
  4. tworzenie wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i opiniującym,
  5. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  6. współorganizację przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, realizowanych przez podmioty Programu, na podstawie zawartych porozumień.
 3. Podmioty Programu współpracujące z Województwem w formach określonych w ust. 1 pkt 1 i 6 zobowiązane są do informowania o współpracy w trakcie realizacji zadań, a także zamieszczenia w materiałach drukowanych logo Województwa „ Śląskie. Pozytywna energia ".

§ 8

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
  1. powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2. wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Podstawową formą zlecania przez Województwo zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
 3. Regulamin organizacji otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Województwa oraz konkursu ofert realizacji zadań z zakresu polityki społecznej przez wydziały lub inne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki Województwa przyjmuje Zarząd Województwa.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zawierającej informacje określone w ustawie oraz ogłoszeniu konkursu wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. O rodzajach konkursów i ich formie, a w przypadku formy edycyjnej także o liczbie edycji w ciągu roku, decyduje Zarząd Województwa.
 6. Zlecenie zadania publicznego może nastąpić w trybie określonym w art. 19a ustawy.
 7. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się z zachowaniem dbałości o to, by decyzje dotyczące sposobów i kierunków rozwoju regionu zapadały w wyniku konsultacji z mieszkańcami i różnymi grupami interesów w oparciu o zasadę równych szans oraz najlepszych europejskich praktyk partycypacji obywatelskiej.

§ 9

 1. Do oceny ofert zgłoszonych do konkursu Zarząd Województwa powołuje komisję konkursową.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu

§ 10

Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego nie może być wykorzystana na:

 1. remonty budynków,
 2. zakupy gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
 5. działalność polityczną.

§ 11

Priorytetowe zadania Programu w 2015 roku:

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia w szczególności:
  • działalność wspomagająca promocję zdrowia psychicznego i upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania zaburzeniom psychicznym
  • działalność wspomagającą profilaktykę chorób nowotworowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat tej profilaktyki
  • wspieranie działań wspomagających profilaktykę zakażeń HIV/AIDS oraz zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji i edukacji w zakresie tej profilaktyki
  • wspieranie działań na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania cukrzycy oraz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki cukrzycowej
  • wspieranie działalności na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, promowanie postaw akceptacji, afirmacji i włączania osób z różnymi typami niepełnosprawności do życia społecznego
  • wspomaganie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz uzależnień różnego typu środkami odurzającymi oraz wspomaganie profilaktyki
  • wspieranie działalności na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem oraz żyjących poniżej minimum socjalnego
 2. z zakresu edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji:
  • wspieranie działań wspomagających rozwój uzdolnień dzieci i młodzieży,
  • wspieranie działań na rzecz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i nad wodą
  • wspieranie działań z zakresu edukacji proekologicznej i ekologicznej
  • wspieranie działań z zakresu upowszechniania turystyki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki postindustrialnej
  • wspieranie działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultur mniejszości narodowych z terenu województwa śląskiego
  • wspieranie działań na rzecz budzenia i kształtowania potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego oraz dostępu do kultury
 3. z zakresu promocji regionu i współpracy międzynarodowej:
  • działania wspierające promocję przekazywania 1% podatku przez mieszkańców regionu dla organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego działających na terenie województwa śląskiego
  • wspieranie działań na rzecz współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej realizowanej przez organizacje pozarządowe ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich
  • wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 4. z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • promowanie idei wolontariatu i jego nowoczesnych form
  • przygotowanie i realizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie współpracy przy realizacji zadań zlecanych ngo-som w ramach konkursów

§ 12

Program obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 13

Program realizują:

 1. Sejmik Województwa Śląskiego – w zakresie wyznaczania kierunków współpracy Województwa z podmiotami Programu.
 2. Zarząd Województwa Śląskiego w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, a w szczególności:
  1. ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa oraz
  2. powoływania komisji konkursowych,
  3. zlecania realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji komisji konkursowych.
  4. Wydziały Urzędu, jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Śląskiego oraz Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych i równych szans w zakresie zgodnym ze swoim obszarem działania, w szczególności:
   1. przygotowując i prowadząc konkursy ofert na realizację zadań finansowanych ze środków Samorządu Województwa,
   2. sporządzając sprawozdania z finansowej i pozafinansowej współpracy z podmiotami Programu,
   3. podejmując i prowadząc bieżącą współpracę z podmiotami Programu,
   4. prowadząc działalność informacyjną w zakresie współpracy z podmiotami Programu,
   5. delegując swoich przedstawicieli na spotkania i szkolenia administracji dotyczące współpracy z organizacjami.
 3. Podmioty Programu.

§ 14

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Województwa na rok 2015. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie, nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2015.

§ 15

 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
  1. liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
  2. liczby ofert, które wpłynęły od podmiotów Programu,
  3. liczby umów zawartych z podmiotami Programu na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych podmiotom Programu przez Województwo,
  4. wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych,
  5. wartości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych uzyskanych spoza budżetu województwa oraz innych niż finansowe
  6. liczby beneficjentów zadań zleconych przez Województwo,
  7. liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty Programu i Województwo,
  8. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności regionalnej i społeczności lokalnych
  9. liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy);
  10. liczba wspólnie opracowanych zadań i programów celowych,
 2. Monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie Wydziały lub inne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Województwa.
 3. Sprawozdanie zbiorcze zostanie sporządzone na podstawie danych przedstawionych przez Wydziały lub inne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Województwa.
 4. Zarząd Województwa, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016 roku, przedłoży Sejmikowi Województwa Śląskiego sprawozdanie z realizacji Programu.
 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.

§ 16

Program został przygotowany na podstawie:

 1. Informacji uzyskanych z Wydziałów, innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Województwa w zakresie współpracy z podmiotami Programu,
 2. Propozycji zgłoszonych przez podmioty Programu.
 3. Uwag zgłoszonych do projektu Programu podczas konsultacji społecznych.

§ 17

Informacja o konsultacjach projektu Programu została umieszczona 10 września 2014 roku na stronach internetowych województwa www.slaskie.pl. oraz www.ngo.slaskie.pl. W dniu 9 września 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu. Treść projektu została umieszczona na stronie www.slaskie.pl oraz www.ngo.slaskie.pl Uwagi można było zgłaszać drogą elektroniczną w dniach od 10 września 2014 r. do 23 września 2014 roku. Sprawozdanie z konsultacji dostępne jest na stronie www.ngo.slaskie.pl.

§ 18

Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Załączniki
Sprawozdanie z konsultacji społecznych [PDF 141,0B]
Załącznik 2 - Tryb Konsultacji społecznych projektu Programu [PDF 125,0B]
Załacznik 1 - Zasady powoływania, skład i tryb pracy komisji konkursowych [PDF 212,0B]
Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymina rok 2015 [PDF 230,0B]
Sprawozdanie z realizacji programu w 2015 roku [PDF 1 018,0B]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Semiku Województwa Śląskiego