Programu współpracy z NGO na 2021 - ruszają konsultacje społeczne

fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak
Konsultacje potrwają od 14 do 28 września 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2079/165/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 09.09.2020 r.

Tryb konsultacji społecznych
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

1. Przedmiot konsultacji: projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

2. Uczestnicy konsultacji: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz powołana Zarządzeniem Nr 49/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. z późn. zm. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji.

3. Termin konsultacji: 14 września 2020 r. – 28 września 2020 r. (15 dni).

4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (załącznik do trybu konsultacji społecznych):

  • w formie pisemnej – na adres Departamentu Obsługi Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@slaskie.pl,
  • ustnie – w Departamencie Obsługi Zarządu, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu terminu /w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie RP/ pod nr tel.: 20 78 381).

5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl.

6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Obsługi Zarządu.

7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestniku konsultacji, o których mowa w pkt 7.

9. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

10. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.

11. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dołączoną do formularza zgłaszania uwag.

Załączniki
Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok - projekt [RTF 822,5kB]
Załącznik do projektu Programu Współpracy [DOCX 16,9kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konsultacjach