Rusza nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji, wskazywanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

Kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 4 marca 2019 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, zawierającym:

 1. dane organizacji lub podmiotu, w tym nazwę, siedzibę i adres,
 2. oświadczenie o prowadzeniu działalności na terenie województwa śląskiego,
 3. imię i nazwisko zgłoszonego kandydata ze wskazaniem obszaru zainteresowań w ramach działalności pożytku publicznego oraz uzasadnienie zgłoszenia danej kandydatury,
 4. informację przedstawiającą w szczególności doświadczenie kandydata związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 5. potwierdzenie co najmniej 3-letniego doświadczenia kandydata w zakresie działalności w organach wykonawczych (zarządzających) lub nadzorczych (kontrolnych) organizacji pozarządowych lub w radach pożytku albo innych ciałach dialogu obywatelskiego – dokonane przez dokonującego zgłoszenia lub inny właściwy podmiot;
 6. fakultatywną rekomendację dla kandydata przez zrzeszenia, grupy organizacji pozarządowych lub branżowe fora organizacji,
 7. podpis(-y) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego. 

Do zgłoszenia dołącza się:

 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 2. dokumenty określające sposób reprezentacji i osoby umocowane do działania w imieniu zgłaszającego oraz ewentualnie stosowne pełnomocnictwa, jeżeli zgłoszenie nie jest dokonywane bezpośrednio przez osoby uprawnione do reprezentacji zgłaszającego. 

Zgłoszenie kandydata można składać:

 1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w Katowicach (ul. Ligonia 46) lub w Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40) i Częstochowie (ul. Sobieskiego 7).
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem: „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego” (wówczas decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu),
 3. za pośrednictwem e-PUAP. 

Do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zostanie wybranych 7 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego. 

Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie. 

Kontakt do pracowników Wydziału Dialogu: tel. (32) 20 78 202.
Załączniki
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka RDPP [RTF 224,8kB]
Ogłoszenie o naborze [PDF 217,8kB]
Oświadczenie kandydata na członka RDPP [RTF 99,3kB]