Uchwalono program współpracy z NGO na 2021 rok

 fot.  fauxels / pexels.com fot. fauxels / pexels.com
Co najmniej 8 mln złotych z budżetu województwa dla trzeciego sektora

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program na 2021 rok został przyjęty podczas sesji sejmiku 16 listopada. Wcześniej był konsultowany z organizacjami i mieszkańcami regionu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Za cel główny programu przyjmuje się zrównoważony rozwój całego województwa śląskiego jako efekt współdziałania samorządowej administracji publicznej oraz sektorów pozarządowego i biznesu społecznie odpowiedzialnego na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W Programie na 2021 rok zostały określone cztery zadania priorytetowe ważne z uwagi na realizowane przez samorząd województwa programy oraz wpisujące się w aktualne oczekiwania społeczne mieszkańców regionu:

  • DZIEDZICTWO – Kultywowanie tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego opartego o synergię potencjału wielu kultur oraz humanitaryzm
  • CZŁOWIEK – Budowanie relacji społecznych opartych na równym traktowaniu oraz przeciwdziałaniu przemocy
  • ŚRODOWISKO – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, bezpieczeństwa publicznego i środowiskowego
  • ROZWÓJ – Kreowanie polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej jako stymulatora rozwoju gospodarczego i społecznego województwa

Pod uwagę wzięto także między innymi odbywające się w 2021 roku wydarzenia okolicznościowe:

  • 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  • 100 rocznicę III Powstania Śląskiego,
  • 110 rocznicę urodzin Czesława Miłosza,
  • 100 rocznicę urodzin Stanisława Lema.

Minimalna kwota zaplanowana na realizację programu to 8 mln zł. Dokładna wysokość środków zostanie określona w budżecie województwa.

Linki do stron zewnętrznych
Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok