Zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji

Zarządzenie Nr 34/22 z dnia 1 kwietnia 2022
Organ wydający: Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie: powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 41b ust. 4 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr 26/304/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.01.2022 r. w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, przyjęcia Zasad organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji oraz uchylenia uchwały nr 240/19/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 06.02.2019 roku.

§ 1

 1. Powołuje się Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji, zwaną dalej „Radą”.
 2. Przedmiot działania Rady określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwana dalej „ustawą”.
 3. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym w zakresie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  2. wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy;
  3. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów miedzy organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych oraz sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
  5. wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa oraz organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

§ 2

 1. W skład Rady wchodzą:
  1. jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego: Czesław Sobierajski;
  2. trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego:
   1. Alina Nowak,
   2. Urszula Koszutska,
   3. Alina Bednarz;
  3. trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego:
   1. Danuta Sobczyk,
   2. Dawid Kamiński,
   3. Janusz Freitag;
  4. siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
   1. Przemysław Stich,
   2. Sławomir Dębski,
   3. Marta Zmitrukiewicz,
   4. Grzegorz Falkus,
   5. Grzegorz Żymła,
   6. Tomasz Dzierżanowski,
   7. Edward Szeliga.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa na podstawie art. 41 b ust. 3 ustawy.

§ 3

Szczegółowy tryb działania Rady określi regulamin, który zostanie przyjęty przez Radę na pierwszym jej posiedzeniu.

§ 4

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 49/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji z późn. zm.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Promocji i Projektów Społecznych.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Marszałek Województwa.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2022 r.


Zarządzenie Nr 56/23 z dnia 27 marca 2023.
Organ wydający Marszałek Województwa Śląskiego

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/22 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji z późn. zm.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

§ 1

Zmienia się Zarządzenie nr 34/22 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji z późn. zm., zwanej dalej „Radą”, w następujący sposób:

 1. ze składu Rady odwołuje się:
  1. Panią Danutę Sobczyk,
  2. Pana Dawida Kamińskiego;
 2. do składu Rady powołuje się:
  1. Panią Annę Zasadę – Chorab - jednego z trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego,
  2. Panią Agnieszkę Barczyk - jednego z trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Promocji i Projektów Społecznych.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Marszałek Województwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.