Zmiany statutu jednostki budżetowej „Stadion Śląski”

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Konsultacje projektu uchwały

Informacja o konsultacjach projektu uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Stadion Śląski” w Chorzowie

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Stadion Śląski” w Chorzowie (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).
 2. Cel konsultacji: zebranie opinii do projektu uchwały, o której mowa w ust. 1.
 3. Uczestnicy konsultacji:
  1. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
  2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
 4. Termin konsultacji: od 16 kwietnia 2023 roku do 18 kwietnia 2023 roku (3 dni).
 5. Formy konsultacji – uwagi do projektu, o którym mowa w ust. 1, będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu zgłaszania uwag (załącznik nr 2 do niniejszej informacji), złożonych:
  • w formie pisemnej – na adres Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub w jednostkach zamiejscowych Urzędu, w godzinach pracy Urzędu – do godz. 15:30 ostatniego dnia trwania konsultacji),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sport@slaskie.pl do godz. 15:30 ostatniego dnia trwania konsultacji,
  • ustnie – w Departamencie Sportu, ul. Wita Stwosza 3, 40-036 Katowice (w godzinach pracy Urzędu, do godz. 15:30 ostatniego dnia trwania konsultacji).
 6. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl bip.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl.
 7. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 8. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 9. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe, niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 8, złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4, bez zachowania form konsultacji, o których mowa w ust. 5 i niezawierające oświadczenia, o którym mowa w ust. 10.
 10. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.
 12. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dołączoną do formularza zgłaszania uwag.
 13. Konsultacja z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego odbywa się z uwzględnieniem przepisów regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
Załączniki
Załacznik 2 - projekt uchwały Sejmiku [DOCX 30,3kB]
Załacznik 2 - Formularz zgłaszania uwag [RTF 348,5kB]