Wolontariat - nowe podejście - lepsze rezultaty

Międzynarodowa konferencja na temat sposobów działania i promocji wolontariatu

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” wraz z organizacjami partnerskimi, Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS i Associazone di Promozione Sociale Mondo Nuovo z Włoch, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji, na której zaprezentowane zostaną metody pracy z wolontariuszami, dobre praktyki i rekomendacje dla wolontariatu na Górnym Śląsku. Podczas konferencji przedstawiciele z Mondo Nuovo podzielą się posiadanym doświadczeniem w realizacji projektów wolontariackich.

Konferencja jest częścią projektu „Wolontariat – nowe podejście – lepsze rezultaty”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie.

Na konferencję zapraszamy 14 września 2012 roku do Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie. Udział jest bezpłatny. Dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu - Marzena Radecka Tel.: 34 362 78 66.