Nabór na członków komisji wyborczej

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak

Mając na uwadze reprezentatywność, niezależności i autonomię przedstawicieli partnerów reprezentowanych w Komitecie Monitorującym Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (dalej KM) oraz transparentność procesu ich wyłonienia

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

ogłasza

nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Wyborczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

 1. Do zadań Komisji Wyborczej należy w szczególności:
  1. czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM,
  2. ogłaszanie naboru organizacji pozarządowych,
  3. ogłaszanie wyborów,
  4. ogłaszanie wyników wyborów,
  5. ustalanie kalendarza wyborczego,
  6. przedstawianie Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego listy organizacji pozarządowych wybranych do KM.
 2. W skład Komisji Wyborczej dla programu regionalnego wchodzą:
  1. przedstawiciele strony pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego;
  2. przedstawiciele związków stowarzyszeń, sieci, federacji oraz konfederacji organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego;
  3. reprezentanci zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego działający na terenie województwa śląskiego wskazani przez przedstawicieli części pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
 3. Członkami Komisji Wyborczej nie mogą być osoby:
  1. które nie posiadają obywatelstwa polskiego,
  2. które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. będące posłem na Sejm, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem organu stanowiącego lub wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego,
  4. zatrudnione w administracji publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych posiadających i nieposiadających osobowości prawnej na podstawie stosunku pracy,
  5. będące członkiem władz statutowych partii politycznej na poziomie ogólnopolskim albo regionalnym,
  6. będące członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych:
   1. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego lub ich organów,
   2. państwowych jednostek organizacyjnych posiadających i nieposiadających osobowości prawnej,
   3. organizacji pozarządowych, których założycielem albo których organem założycielskim jest organ administracji publicznej albo przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) posiadających status małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa albo związków zawodowych,
   4. organizacji, w których organach zarządzających lub organach nadzorczych większość stanowią osoby reprezentujące organy administracji publicznej (nie dotyczy to Lokalnych Grup Działania, o których mowa w art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013 s. 320)),
   5. podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812),
   6. organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, społeczno-zawodowych organizacji branżowych rolników oraz izb gospodarczych,
   7. podmiotów, które były zarejestrowane jako komitety wyborcze lub zarejestrowały komitet wyborczy zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277) w przeciągu ostatnich 3 lat, 8) organizacji pozarządowych, których wiodącą formą działalności nie jest działalność statutowa pożytku publicznego, 9) podmiotów w stanie likwidacji.
 4. Skład Komisji Wyborczej jest zatwierdzany w głosowaniu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
 5. Osoby do Komisji Wyborczej wskazane w pkt 2 ppkt 2) mogą zgłosić:
  1. regionalne związki stowarzyszeń,
  2. albo branżowe,
  3. albo organizacje patronackie reprezentujące zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, o których mowa w art. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (tj. sieci działające na podstawie porozumienia lub umowy zawartej pomiędzy organizacjami pozarządowymi).
 6. Członkowie Komisji Wyborczej przed rozpoczęciem prac wypełniają oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach danej Komisji oraz oświadczenie o bezstronności.
 7. Na etapie zgłoszeń organizacji pozarządowych do KM od członków obu Komisji zostanie odebrane oświadczenie dotyczące tego czy dany członek Komisji Wyborczej jest powiązany z organizacjami ubiegającymi się o wejście do KM. Przy czym powiązanie należy rozumieć w myśl art. 24 KPA.
 8. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego lub podmiot wskazany w pkt 6 uczestniczący w procedurze zgłaszania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach Komisji Wyborczej składa w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. stosowny formularz zgłoszeniowy do Komisji Wyborczej, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
 9. Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: rdpp@slaskie.pl wpisując w tytule wiadomości „KOMISJA WYBORCZA”.
 10. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego lub podmiot wskazany w pkt 6 uczestniczący w procedurze zgłaszania przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do udziału w pracach Komisji Wyborczej może złożyć tylko 1 formularz zgłoszeniowy do Komisji Wyborczej.
 11. Dokumenty złożone po terminie wskazanym w pkt. 10 nie będą rozpatrywane.
Załączniki
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [DOCX 41,7kB]