Nadania Statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1793/442/VI/2023
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.08.2023 r.

Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego.
 2. Cel konsultacji: zebranie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, o której mowa w ust. 1
 3. Uczestnicy konsultacji:
  1. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
  2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego;
 4. Termin konsultacji: od 21.08.2023 r. do 3.09.2023 r. (14 dni);
 5. Formy konsultacji – uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego będą przyjmowane wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu:
  1. pocztą elektroniczną na adres: edukacja@slaskie.pl;
  2. w formie pisemnej – na adres: Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub złożone w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowicach (w godzinach pracy Urzędu);
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Adresy skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu: bip.slaskie.pl;
  4. ustnie – w Departamencie Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice, pok. 4.61 (w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu terminu, pod numerem telefonu: (32) 77 40 596);
 6. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: bip.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl;
 7. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Zarząd Województwa Śląskiego – Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą.
 8. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, składający opinie osobiście w siedzibie urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 9. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe, niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 8, złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4, bez zachowania form konsultacji, o których mowa w ust. 5 i niezawierające oświadczenia, o którym mowa w ust. 10.
 10. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Konsultacja z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego odbywa się z uwzględnieniem przepisów regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
 12. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 13. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dołączoną do formularza zgłaszania uwag.
Załączniki
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 188,6kB]
Zalącznik do projektu uchwały Sejmiku - Projekt Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 409,1kB]
Formularz zgłaszania uwag [DOCX 192,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1793/442/VI/2023