Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
Załączniki
Załączony plik [PDF 887,9kB]