Współpraca z NGO w 2021- ruszają konsultacje społeczne

 fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak
Konsultacje potrwają od 15 do 29 września 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2016/268/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.09.2021 r.

Tryb konsultacji społecznych

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 2. Uczestnicy konsultacji: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz powołana Zarządzeniem Nr 49/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. z późn. zm. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji.
 3. Termin konsultacji: 15 września 2021 r. – 29 września 2021 r. (15 dni).
 4. Formy konsultacji – uwagi do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (załącznik do trybu konsultacji społecznych):
  • w formie pisemnej – na adres Departamentu Promocji i Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu),
  •  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@slaskie.pl,
  •  ustnie – w Departamencie Promocji i Projektów Społecznych, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu terminu /w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie RP/ pod nr tel.: 77 40 080).
 5. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl.
 6. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Promocji i Projektów Społecznych.
 7. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostkach zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 8. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestniku konsultacji, o których mowa w pkt 7.
 9. Do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 10. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.
 11. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w pkt 2, zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dołączoną do formularza zgłaszania uwag.
Załączniki
Projekt programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 [PDF 201,2kB]
Załacznik do projekt programu [PDF 597,6kB]
Formularz zgłaszania uwag [RTF 326,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu