Współpraca z NGO w 2023- ruszają konsultacje społeczne

 fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak
Konsultacje potrwają od 15 do 29 września 2022

Opracowanie i wprowadzenie „Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, wynika z obowiązku opracowywania rocznego programu współpracy, zapisanego w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy ma wyznaczać najważniejsze kierunki działań – finansowych i pozafinansowych – Samorządu Województwa w zakresie współpracy z podmiotami III sektora w danym roku.

Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych opiera się na powierzaniu i wspieraniu w realizacji zadań publicznych przez te podmioty, w celu skuteczniejszego i bardziej efektywnego działania na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu.

Tegoroczne konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 15.09 – 29.09.22 r.

Formy konsultacji: Uwagi/ propozycje do ww. projektu będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (załącznik do trybu konsultacji społecznych):

  • w formie pisemnej – na adres Departamentu Promocji i Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@slaskie.pl,
  • ustnie – w Departamencie Promocji i Projektów Społecznych, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu terminu, pod nr tel.: 77 40 080).

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, projekt programu zostanie przedstawiony Sejmikowi Województwa Śląskiego w celu podjęcia stosownej uchwały.

Załączniki
Projekt programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 - projekt [DOCX 163,8kB]
Projekt programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 - projekt [PDF 450,4kB]
Tryb konsultacji społecznych [PDF 301,4kB]
Formularz uwag [RTF 326,2kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1579/360/VI/2022 z dnia 2022-09-08