Zasady i tryb udzielania ulg oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej

 graf. pexels.com graf. pexels.com
Konsutacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

Konsultacje projektu aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 2. Uczestnicy konsultacji:
  1. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
  2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
 3. Termin konsultacji: od 16.05.2023 do 29.05.2023 (14 dni).
 4. Formy konsultacji – uwagi do projektu uchwały Sejmiku, będą przyjmowane wyłącznie na Formularzu uwag (załącznik do trybu konsultacji społecznych):
  1. w formie pisemnej – na adres: Departament Finansowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub złożone w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (w godzinach pracy Urzędu);
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michalina.boryczko@slaski.pl;
  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Adresy skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu: https://bip.slaskie.pl/;
  4. ustnie – w Departamencie Finansowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pok. 473 (w godzinach pracy Urzędu).
 5. Termin do zgłoszenia opinii, o którym mowa w ust. 3, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem opinia wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 6. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: bip.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl.
 7. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Departament Finansowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 8. Uczestnicy konsultacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska oraz wskazania nazwy reprezentowanej organizacji, a w przypadku opinii grupowej – określenia reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 9. W przypadku uczestników, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do opinii należy dołączyć oświadczenie o prawie do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe, niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji, o których mowa w ust. 8 lub niezawierające oświadczenia, o którym mowa w ust. 9.
 11. Konsultacja z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego odbywa się z uwzględnieniem przepisów regulaminu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
 12. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Załączniki
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego [PDF 190,7kB]
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 193,0kB]
Formularz uwag [DOC 233,5kB]