Wiadomości

Konkurs grantowy 2013

Wsparcie Demokracji - program Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak" finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP od 2012


Szybszy i łatwiejszy dostęp do unijnego finansowania

Od dnia 1 stycznia 2013, dzięki uproszczonym procedurom, przyznawanie unijnych środków finansowych przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, badaczom, studentom, gminom i innym beneficjentom badaczom, studentom, gminom i innym beneficjentom będzie przebiegać sprawniej. Nowe przepisy zwiększają przejrzystość. Wprowadzono szersze możliwości wykorzystania płatności ryczałtowych i stawek zryczałtowanych w odniesieniu do mniejszych kwot, zniesiono wymóg podawania tych samych danych przy kolejnym ubieganiu się o finansowanie z UE, przewidziano możliwość składania wniosków drogą elektroniczną oraz wprowadzano wiele innych nowych elementów.