Pięć obszarów chronionego krajobrazu - konsultacje

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak

Konsultacje projektów aktu prawa miejscowego dla obszarów chronionego krajobrazu

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu: „Potok Ornontowicki”, „Potok Leśny”, „Potok Łąkowy”, „Potok Solarnia” i „Potok Bujakowski”.

Uczestnikami konsultacji mogą być organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje potrwają od 24 listopada do 7 grudnia 2023 r.

Uwagi do projektów uchwał Sejmiku będą przyjmowane wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag:

  • w formie pisemnej – na adres Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl,
  • ustnie – w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Korfantego 83, 40-037 Katowice, pok. 313 (w godzinach pracy Urzędu).
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konsultacji (projekty uchwał, informacja o konsultacjach, formularz zgłaszania uwag)